Projekt Autoputa Beograd – Požega

Projekt Autoputa Beograd – Požega

EnergoVizija je osigurala stručnjake koji su bili zaduženi za izvršenje detaljnog dubinskog snimanja projekta, što je uključivalo detaljnu analizu svih propisa (domaćih zakona i međunarodnih ugovora) koji su se odnosili na pripremu i postupak davanje koncesije za projekt izgradnje autoputa Beograd – Požega kao projekta javno-privatnog partnerstva, kao i izradu detaljnog izvješća s preporukama odgovarajućih formalno-pravnih izmjena i usklađenja. EnergoVizija je također pripremila analizu društveno – ekonomskih učinaka projekta davanja koncesije na proračun davatelja koncesije (Republika Srbija), a što je u uključivalo i izradu vrlo složene studije izvodljivosti projekta. Stručjaci EnergoVizije su također sudjelovali u izradi i priremi dokumentacije za nadmetanje, uključivo ugovora o JPP-u, kao i ostalih pravnih akata za potrebe Vlade Republike Srbije.